Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van de onderneming Paul Timmerwerken, verder te noemen: “Paul Timmerwerken”.

Download hier onze Algemene voorwaarden in PDF formaat.

Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Paul Timmerwerken, alsmede op alle door Paul Timmerwerken schriftelijk en mondeling met afnemers van Paul Timmerwerken te sluiten overeenkomsten. Onder afnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met Paul Timmerwerken een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Paul Timmerwerken een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. 1.2 Paul Timmerwerken wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden, die van deze algemene voorwaarden afwijken, van de hand, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Paul Timmerwerken zijn aanvaard. Indien afnemer bij zijn acceptatie verwijst naar eigen voorwaarden en deze voorwaarden dientengevolge van toepassing zouden zijn, is Paul Timmerwerken desondanks niet gebonden. 1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden in een voorkomend geval ongeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een wel werkzaam beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking. 1.4 Op al onze transacties en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Paul Timmerwerken heeft aan afnemer een exemplaar van deze voorwaarden ter beschikking gesteld. Een extra exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden. 1.5 Indien Paul Timmerwerken niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Paul Timmerwerken in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes 2.1 Aanbiedingen van Paul Timmerwerken zijn vrijblijvend. 2.2 Tenzij anders vermeld in de offerte is een offerte gedurende 30 dagen van kracht. 2.3 Paul Timmerwerken heeft het recht bestellingen en/of opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. 2.4 Paul Timmerwerken kan de offerte nog tot 8 dagen na aanvaarding door afnemer intrekken. Alsdan zijn geen van beide partijen gebonden. 2.5 Paul Timmerwerken kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Paul Timmerwerken niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Totstandkoming 3.1 De overeenkomst wordt onherroepelijk door: 1. verzending van een schriftelijke orderbevestiging door Paul Timmerwerken en wel vanaf de dagtekening daarvan; 2. in geval geen sprake is van een schriftelijke orderbevestiging: het daadwerkelijk afleveren van het product, danwel het starten van de werkzaamheden ter uitvoering van het werk. 3.2 Afspraken of wijzigingen met betrekking tot eerder tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts geldig indien Paul Timmerwerken deze schriftelijk heeft bevestigd. 3.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Paul Timmerwerken kunnen Paul Timmerwerken eerst binden indien zij door of namens Paul Timmerwerken rechtsgeldig schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijzen 4.1 De in de orderbevestiging van Paul Timmerwerken vermelde prijzen zijn, tenzij kennelijk onjuist, bepalend. 4.2 Paul Timmerwerken heeft het recht prijzen eenzijdig te wijzigen indien wettelijke verplichtingen daartoe aanleiding geven of kostprijsbepalende factoren zich wijzigen. Bij consumentenkoop in de zin van artikel 7:7 van het Burgerlijk Wetboek, is afnemer bij prijsverhoging(en) bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij is overeengekomen dat aflevering drie maanden of langer na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. 4.3 Bij wijziging van de overeenkomst kan Paul Timmerwerken meer- of minderwerk in rekening brengen. Indien er een saldo minderwerk is, is Paul Timmerwerken gerechtigd 10% van de waarde van het minderwerk in rekening te brengen als vergoeding voor de gemaakte kosten en gederfde winst.

Artikel 5 Uitvoering 5.1 Paul Timmerwerken voert de overeenkomst met de redelijkerwijs vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit. 5.2 Daarvoor opgegeven uitvoerings-/leveringstermijnen zijn niet als fatale termijnen te beschouwen. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn dient afnemer Paul Timmerwerken schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Paul Timmerwerken dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 5.3 Paul Timmerwerken is wegens overschrijding van uitvoerings-/leveringstermijnen niet aansprakelijk voor eventuele schade. Overschrijding van uitvoerings-/leveringstermijnen door Paul Timmerwerken vormt geen grond voor ontbinding of opschorting van de overeenkomst. 5.4 Indien Paul Timmerwerken gegevens behoeft van afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de afnemer deze gegevens juist en volledig aan Paul Timmerwerken ter beschikking heeft gesteld. 5.5 Paul Timmerwerken heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. 5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van afnemer of bevoegde instanties etc. wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Paul Timmerwerken zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is Paul Timmerwerken gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Paul Timmerwerken bevoegde persoon en afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie door Paul Timmerwerken op en is voor afnemer geen grond om de overeenkomst te ontbinden. 5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Paul Timmerwerken een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dat in kwalitatief/kwantitatief opzicht gevolgen heeft voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 5.9 Indien afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden de daarvoor besteld en/of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer-, afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal bij afnemer in rekening gebracht. 5.10 Asbest. Indien opdrachtgever een redelijk vermoeden heeft dat er in zijn woning materialen bevinden waarin milieuschadelijke stoffen (waaronder asbest) zijn verwerkt; is de opdrachtgever verplicht dit direct te melden bij Paul Timmerwerken. Bij verzuim van deze melding, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit volgende (toekomstige) schades c.q. kosten. Indien tijdens de uitvoering van het werk milieuschadelijk stoffen worden aangetroffen, dan is Paul Timmerwerken gerechtigd de werkzaamheden met onmiddellijke ingang te onderbreken. De opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor een adequate afvoer van de milieuschadelijke stoffen. De kosten om de eventueel aanwezige milieuschadelijke stoffen te verwijderen komen niet voor rekening van Paul Timmerwerken. Het werk van Paul Timmerwerken wordt pas gestart of hervat nadat de opdrachtgever een verklaring aan Paul Timmerwerken heeft overhandigd waarin de locatie door een erkend en gecertificeerde instantie wordt vrijgegeven voor werkzaamheden. 5.11 Zonnepanelen. Paul Timmerwerken zal geen zonnepanelen demonteren en monteren. Indien het plaatsen en monteren van kozijnen belemmerd wordt door zonnepanelen zal de opdrachtgever voor eigen rekening en risico zorgdragen voor een adequate demontage en montage van de zonnepanelen, zodanig dat het werk van Paul Timmerwerken niet belemmerd wordt. Kosten hiervoor komen niet voor rekening van Paul Timmerwerken. Artikel 6 Aflevering en risico 6.1 Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van Paul Timmerwerken. 6.2 In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van afnemer. 6.3 De keuze van het vervoermiddel berust bij Paul Timmerwerken. 6.4 Indien bij transport voor risico van Paul Timmerwerken beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of een soortgelijk document worden aangetekend, is Paul Timmerwerken daarvoor niet aansprakelijk. 6.5 De zaken worden geacht door Paul Timmerwerken te zijn geleverd en door afnemer te zijn aanvaard: a) bij levering af magazijn, zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen; b) bij franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost. 6.6 Bij levering franco werk behoeft Paul Timmerwerken de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl afnemer verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer en Paul Timmerwerken dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat Paul Timmerwerken zijn verplichtingen tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft afnemer hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

Artikel 7 Garantie 7.1 Paul Timmerwerken levert en monteert gekeurde systeemprofielen. 7.2 Voor systeemprofielen geldt een garantie voor een periode van 10 (zegge tien) jaar. 7.3 Het hang- en sluitwerk wordt gegarandeerd voor een periode van 2 (zegge twee) jaar. 7.4 De kozijnen worden gegarandeerd voor een periode van 10 (zegge tien) jaar. 7.5 De montage wordt gegarandeerd voor een periode van 10 (zegge 10) jaar. 7.6 Het opstellen en bijstellen van ramen en deuren valt voor een periode van 1 (zegge een ) jaar onder de garantie. 7.7 Paul Timmerwerken levert en monteert gekeurd glas. Het glas wordt gegarandeerd voor een periode van 10 (zegge 10) jaar. 7.8 Paul Timmerwerken levert en monteert (rol)horren voor kozijnen, deuren en schuifpuien. Alle onderdelen worden gegarandeerd voor een periode van 2 (zegge twee) jaar, behalve het gaas voor 1 (zegge een) jaar met uitzondering indien de (rol)hor niet goed wordt bediend. 7.9 Voor geleverde goederen en of verrichte diensten strekt de garantie zich niet verder uit dan tot het gratis leveren en aanbrengen van de door de opdrachtgever in de zin van kwaliteitseisen als ondeugdelijk aangetoonde onderdelen. 7.10 Elke aanspraak op garantie vervalt indien door de afnemer of door derden – zonder voorkennis en toestemming van Paul Timmerwerken – kunststoframenwerkzaamheden c.q. wijzigingen zijn uitgevoerd in door ons geleverde en aangebrachte goederen ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan. 7.11 Gebreken, ter zake waarvoor een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld. 7.12 Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. 7.13 De garantie geeft nimmer recht op schadevergoeding. 7.14 Buiten de garantie vallen: – kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, – beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in de bouwkundige constructie en beschadigingen als gevolg van tijdelijke of blijvende veranderingen in het milieu.

Artikel 8 Overmacht 8.1 Onder overmacht worden de navolgende omstandigheden verstaan, mits deze langer dan 3 weken duren: (burger-)oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, staat van beleg, sabotage, oproer, molest, waterschade, brand, ontploffing, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerverboden of beperkingen, werkstaking, uitsluiting, overstroming, abnormale waterstanden, vorst, ijsgang, gebrek aan of vertraagde aanvoer van door Paul Timmerwerken benodigde of bestelde grondstoffen, materialen of onderdelen, storing in de levering van energie en hulpstoffen, niet-levering of niet-tijdige levering aan Paul Timmerwerken door haar leveranciers en alle andere omstandigheden van welke aard ook, welke uitvoering in de zin van deze voorwaarden in de weg staan en waarop Paul Timmerwerken redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 8.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Paul Timmerwerken geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk, door overmacht wordt verhinderd heeft Paul Timmerwerken het recht: a) de overeenkomst geheel of ten dele te beeindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn; b) door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer de nakoming van dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te schorten zolang de verhindering duurt. 8.3 Ook na opschorting blijft Paul Timmerwerken bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden. 8.4 Indien Paul Timmerwerken ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen/na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Paul Timmerwerken gerechtigd om het reeds nagekomen/na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 9.1 Paul Timmerwerken behoudt zich de eigendom voor van geleverde zaken, totdat afnemer volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit overeenkomsten met Paul Timmerwerken. 9.2 Zolang afnemer nog niet voldaan heeft aan al zijn verplichtingen uit overeenkomsten met Paul Timmerwerken is het afnemer verboden op deze zaken enig zekerheidsrecht ten behoeve van derden te vestigen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is afnemer verplicht om Paul Timmerwerken daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 9.3 In geval van niet-nakoming door afnemer, zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, is Paul Timmerwerken onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de producten die het eigendom van Paul Timmerwerken zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. In dat geval heeft Paul Timmerwerken het recht zowel de producten onder zich te houden totdat de verschuldigde factuurprijzen met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig zijn voldaan, als ook de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door afnemer totaal verschuldigde. 9.4 Afnemer zal aan de uitvoering van de in het vorige lid genoemde sancties medewerking verlenen op straffe van verbeurte van een boete van € 680,- per dag dat afnemer met nakoming van deze medewerkingsverplichting in gebreke is, onverminderd het recht van Paul Timmerwerken afnemer aan te spreken op volledige schadevergoeding. 9.5 Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Paul Timmerwerken veilig te stellen. 9.6 Afnemer is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. Afnemer dient de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek van Paul Timmerwerken aan Paul Timmerwerken ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Paul Timmerwerken gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom 10.1 Alle door of in opdracht van Paul Timmerwerken gemaakte ontwerpen, modellen, tekeningen, omschrijvingen, begrotingen en calculaties blijven immer eigendom van Paul Timmerwerken.

Artikel 11 Betaling 11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient betaling a contant te geschieden bij aflevering van de producten, respectievelijk uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum door storting op een door Paul Timmerwerken aan te wijzen bank- of girorekening. Alle kosten van betaling komen voor rekening van afnemer. 11.2 Paul Timmerwerken is gerechtigd gedeelten van een overeenkomst en/of van een werk afzonderlijk te factureren. 11.3 Afnemer is nimmer gerechtigd tot enigerlei verrekening en/of opschorting. 11.4 Bij betaling zal het betaalde in eerste instantie strekken tot voldoening van eventueel verschuldigde rente en incassokosten, zoals nader geregeld in deze voorwaarden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid 12.1 Indien in de zin van deze algemene voorwaarden geldig is gereclameerd en behoudens de productaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Paul Timmerwerken beperkt tot directe schade die het gevolg is van door afnemer bewezen opzet of grove schuld van Paul Timmerwerken en die Paul Timmerwerken met inachtneming van de normale vakkennis en zorgvuldigheid redelijkerwijs had behoren te voorkomen. Paul Timmerwerken is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. 12.2 Paul Timmerwerken is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade die het gevolg is van redelijkerwijs niet voorzienbare, van redelijkerwijs niet controleerbare, slechte kwaliteit van producten. 12.3 Paul Timmerwerken is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade als gevolg van het overschrijden van (afleverings-)termijnen. 12.4 Aansprakelijkheid van (de werknemers van) Paul Timmerwerken is steeds beperkt tot het nettofactuurbedrag danwel, indien van toepassing, tot de dekking die de aansprakelijkheidsverzekeraar van Paul Timmerwerken in een voorkomend geval biedt. 12.5 In geval van ontvreemding en/of beschadiging van materialen en/of gereedschappen van Paul Timmerwerken die zich op of bij het perceel bevinden waar het werk wordt uitgevoerd, is afnemer gehouden de hierdoor door Paul Timmerwerken geleden schade te vergoeden. 12.6 Voor gebreken in door afnemer ter beschikking gesteld en/of voorgeschreven materiaal, en de daaruit voortvloeiende schade, is afnemer aansprakelijk.

Artikel 13 Reclames 13.1 De door Paul Timmerwerken te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in deze voorwaarden genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. 13.2 Afnemer is verplicht geleverde zaken na ontvangst te controleren. Uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen twee dagen na aflevering schriftelijk ter kennis van Paul Timmerwerken te worden gebracht; andere gebreken binnen acht dagen na constatering. 13.3 Uitsluitend in geval de wederpartij aan zijn verplichtingen ex. artikel 11.1 en 11.2 heeft voldaan is Paul Timmerwerken gehouden het ontbrekende af te leveren of de geleverde zaken te herstellen danwel, indien mogelijk, te vervangen, dit alles binnen redelijke grenzen en ter keuze van Aarnink. 13.4 Reclames schorten betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op. 13.5 Vorderingen wegens reclames dienen op straffe van verval van enigerlei aansprakelijkheid uiterlijk binnen 12 maanden na aflevering van de zaak in rechte te zijn ingesteld. 13.6 Retourzending van geleverde zaken aan Paul Timmerwerken, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Paul Timmerwerken. De zaken blijven ook dan voor rekening en risico van de wederpartij. 13.7 In geval van vervanging is afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Paul Timmerwerken te retourneren en de eigendom daarover aan Paul Timmerwerken te verschaffen, tenzij Paul Timmerwerken anders aangeeft. 13.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, aan de zijde van Paul Timmerwerken daardoor gevallen, integraal voor rekening van afnemer.

Artikel 14 Niet-nakoming door afnemer en ontbinding van de overeenkomst 14.1 Afnemer is in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, indien hij verzuimt tijdig en volledig: – de door Paul Timmerwerken ter aflevering aangeboden producten in ontvangst te nemen; – de noodzakelijke medewerking ter uitvoering van de werkzaamheden van Paul Timmerwerken aan Paul Timmerwerken te verlenen; – volgens de bepalingen van deze voorwaarden te betalen. 14.2 Afnemer is tevens in verzuim, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, indien zijn faillissement wordt aangevraagd, hem surseance van betaling wordt verleend, er sprake is van beslaglegging (indien en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van afnemer, van schuldsanering, of een andere omstandigheid waardoor afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, hij zijn ondernemingsactiviteiten staakt, of indien hij zijn ondernemingsvorm wijzigt, danwel komt te overlijden of indien afnemer een rechtspersoon is, wordt ontbonden of geliquideerd. Vorderingen van Paul Timmerwerken op afnemer zijn alsdan direct opeisbaar. 14.3 Indien afnemer ingevolge de twee voorafgaande leden danwel anderzijds in verzuim is, dient afnemer aan Paul Timmerwerken over het factuurbedrag de wettelijke rente, te verhogen met 2% over het onbetaald gebleven gedeelte van het factuurbedrag, te voldoen, alsmede alle (gevolg)schade te vergoeden die Paul Timmerwerken dientengevolge lijdt, daaronder begrepen de kosten van invordering in en buiten rechte (die op minimaal 15% van het factuurbedrag worden gesteld). 14.4 Bij verzuim van afnemer is Paul Timmerwerken bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat afnemer geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan danwel daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. 14.5 Tevens is Paul Timmerwerken in geval van verzuim van afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan afnemer. Deze bevoegdheid tot ontbinding geldt ook indien Paul Timmerwerken aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen heeft opgeschort. 14.6 Paul Timmerwerken is eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden in het geval van: – vertraging aan de zijde van afnemer waardoor niet langer van Paul Timmerwerken kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; – omstandigheden welke van dien aard zijn dat nakoming van de ongewijzigde overeenkomst onmogelijk of in redelijkheid niet van Paul Timmerwerken kan worden gevergd. 14.6 De bevoegdheid tot opschorting en ontbinding laat onverlet het recht van Paul Timmerwerken op volledige schadevergoeding.

Artikel 15 Zekerheid 15.1 Paul Timmerwerken is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien, na het sluiten van de overeenkomst, aan Paul Timmerwerken ter kennis gekomen omstandigheden een goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. Paul Timmerwerken is in voornoemd geval gerechtigd om, in plaats van ontbinding of opschorting, vooruitbetaling of zekerheidstelling te eisen van afnemer. Indien afnemer niet binnen de door Paul Timmerwerken gestelde termijn aan deze eisen heeft voldaan, is Paul Timmerwerken gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan afnemer. In dat geval is Paul Timmerwerken niet gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 16 Gevolgen van ontbinding 16.1 Indien de overeenkomst wordt ontbonden en de ontbinding is aan afnemer toe te rekenen, is Paul Timmerwerken gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade, daaronder begrepen de kosten, die door de ontbinding zijn ontstaan. 16.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Paul Timmerwerken op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Paul Timmerwerken de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 16.3 Indien Paul Timmerwerken, op gronden genoemd in deze algemene voorwaarden, overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij uit dien hoofde generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling. Afnemer is uit hoofde van de wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. 16.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Paul Timmerwerken, zal Paul Timmerwerken in overleg met afnemer zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan afnemer toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Paul Timmerwerken is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan afnemer in rekening gebracht. Paul Timmerwerken zal afnemer zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Paul Timmerwerken genoemde termijn te voldoen, tenzij Paul Timmerwerken anders aangeeft.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 17.1 Op deze algemene voorwaarden en alle daarop gebaseerde aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze algemene voorwaarden en/of daarop gebaseerde overeenkomsten zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Paul Timmerwerken is gevestigd, onverminderd het recht van Paul Timmerwerken afnemer voor elke andere bevoegde rechter te dagvaarden en onverminderd het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 18 Risico-overgang 18.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op afnemer over op het moment waarop de zaken in de macht van afnemer worden gebracht.

Artikel 19 Verjaringstermijn 19.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn voor alle vorderingen en verweren jegens Paul Timmerwerken en de door Paul Timmerwerken bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden een jaar. 19.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaren nadat de afnemer Paul Timmerwerken van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 20 Vindplaats en wijziging voorwaarden 20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden is van toepassing.

Download hier onze Algemene voorwaarden in PDF formaat.